§1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem: https://stoptime-medclinic.pl/ (zwany dalej Serwisem) stanowi własność działalności gospodarczej pn. Wrocławscy Fryzjerzy Łukasz Wasilewski, ulica Wandy Rutkiewicz 8, 50-571 Wrocław, NIP: 6951431122, REGON: 021006242.

Email: kontakt@stoptime-medclinic.pl

tel. +48 798 800 123

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych Serwisu, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk.

4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w § 1 ust. 1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie, odnoszące się do zamieszczonych tam usług, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika w Serwisie oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia w Serwisie.

2. Usługa konta użytkownika to opcja zapamiętania danych Klienta przez Serwis w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania je w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w § 1 ust. 1 Regulaminu.

3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 3 Regulaminu.

4. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędny jest komputer osobisty lub inne urządzenie multimedialne (np. telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu. Zaleca się, o ile to możliwe, podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili ich złożenia.

§ 3 Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży

1. Celem dokonania zakupu Klient powinien złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu ”stoptime-medclinic.pl”. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby usług, kliknięcie polecenia „dalej” lub „dodaj do koszyka”, przejście do koszyka i wypełnienie danych w formularzu zamówienia, wybór metody płatności i sposobu dostawy (dostawa dotyczy wyłącznie usługi voucher podarunkowy w formie papierowej z wysyłką pod wskazany adres), a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Serwisu pociągają za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie przez Klienta Serwisu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży usług będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Niezbędnym elementem zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i jego akceptacja, co Klient powinien uczynić zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie usługi za pośrednictwem Serwisu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzania przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

4. Voucher podarunkowy ważny jest 365 dni od daty zakupu. Osoba obdarowana może wybrać dowolny zabieg z oferty Serwisu. Jeśli wartość vouchera będzie niższa, osoba obdarowana może zarezerwować zabieg o wyższej wartości z koniecznością dopłaty różnicy w podsumowaniu zamówienia. Voucher podarunkowy w wysokości 200 zł jest do wykorzystania przy zabiegu powyżej kwoty 500 zł. Voucher podarunkowy w wysokości 200 zł nie łączy się z tym samym voucherem czyli nie można płacić dwoma voucherami bądź większą ilością tych vohcherow. Voucher podarunkowy w wysokości 200 zł nie łączy się z żadnymi innymi promocjami w Salonie Stop Time. Niewykorzystana kwota pozostaje na voucherze podarunkowym i może być wykorzystana podczas rezerwacji kolejnej usługi, aż do całkowitego wykorzystania. Voucher podarunkowy na wybraną kwotę zakupiony w promocji nie łączy się z innymi promocjami. Voucher podarunkowy nie jest wymienialny na środki pieniężne w całości ani w części, voucher podarunkowy może być zwrócony w terminie 14 dni od dnia zakupu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy nie został on wykorzystany częściowo lub w całości. Voucher podarunkowy nie jest środkiem płatniczym za kosmetyki do pielęgnacji domowej. Voucher podarunkowy traci ważność wówczas, gdy klient zarezerwował termin wizyty i nie stawił się w Salonie w umówionym terminie bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 24 godziny przed wizytą). Odwołanie zabiegów/rezerwacji może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika danego Salonu Stop Time, gdzie dany zabieg został zarezerwowany. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać wiadomość e-mail na adres: stoptime.medclink@gmail.com. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

§ 4 Ceny i płatność

1. Ceny usług prezentowanych w Serwisie są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki, takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN). Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

2. Płatność za zamówiony towar odbywa się za pośrednictwem operatora Tpay Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

3. Wpłatę uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia płatności przez operatora. Po dokonaniu wpłaty Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przesyłając potwierdzenie na adres e-mail wskazany przez Klienta.

§ 5 Dostawa

1. Zamówiony przez Klienta Voucher podarunkowy z wysyłką pod wskazany adres w formie papierowej dostarczany  jest na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić stan przesyłki w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zalecana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

§ 6 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje składa się na adres siedziby Serwisu, o którym mowa § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanej usługi w Serwisie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

2. Serwis ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi dokonującego zakupu usługi poprzez Serwis przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie na adres pocztowy lub elektroniczny określonych w § 1 Regulaminu stosownego oświadczenia przed upływem terminu odstąpienia. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Zwrot świadczeń następuje w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe po zrealizowaniu usługi oraz w przypadku częściowego lub całkowitego wykorzystania vouchera podarunkowego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Informację o ochronie danych osobowych można znaleźć w Polityce Prywatności.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych, jak również przysługuje mu prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki „cookies”). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.