POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka Prywatności określa zakres danych osobowych oraz zasady gromadzenia i przetwarzaniach danych osobowych.
 2. Prowadzący działalność gospodarczą pn. Wrocławscy Fryzjerzy Łukasz Wasilewski – Wandy Rutkiewicz 8, 50-571 Wrocław, NIP: 6951431122, REGON: 021006242 – właściciel oraz Administrator Serwisu stoptime-medclinic.pl jest zobowiązany do poszanowania praw Klientów, na rzecz których świadczy Usługi, w tym do ochrony ich prywatności.
 3. Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych za pomocą dostępnych mu środków technicznych, służących ochronie przed dostępem osób trzecich.
 4. Polityka prywatności uwzględnia następujące przepisy:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO),
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000).

ZAKRES I ZASADY GROMADZENIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych pozostawionych w stoptime-medclinic.pl jest Łukasz Wasilewski prowadzący działalność gospodarczą pn. Fryzjerzy Łukasz Wasilewski z siedzibą w Wandy Rutkiewicz 8, 50-571 Wrocław, zwana dalej „Stop Time Med Clinic”.
 2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z tych praw jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@stoptime-medclinic.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu zamówienia lub oświadczenie przekazane elektronicznie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych uniemożliwi identyfikację Klienta, co spowoduje, że świadczenie usług prawniczych będzie niemożliwe.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Stop Time Med Clinic będzie wykorzystywać udostępnione przez Klienta dane osobowe wyłącznie w następujących celach i zakresie:
  • Dane te będą przetwarzane w celu właściwego realizowania usług na rzecz Klienta i nie są profilowane. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz do zlecenia trwałego usunięcia swoich danych z serwisu. Wypełniając formularze dostępne na stronie stoptime-medclinic.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych w zakresie koniecznym do poprawnego zrealizowania usług i celu funkcjonowania tego serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak odmowa ich podania uniemożliwia realizację usług na rzecz Klienta. Wypełniając formularze Klient wyraża zgodę i prośbę o przekazywanie pozostawionych danych podmiotom realizującym usługi w ramach stoptime-medclinic.pl.
  • Zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (w zakresie określonym niniejszą Polityką) wyrażona przez Klient obejmuje także te dane, które Klient podaje w bezpośredniej rozmowie telefonicznej lub pocztą elektroniczną skierowaną do Stop Time Med Clinic.
  • Niezależnie od powyższych zgód Klient może zostać poproszony także, aby poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu, wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i ofert pochodzących od partnerów handlowych
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usług, nie dłużej jednak niż przez okres, po którym przedawnią się związane z tym roszczenia.
 8. Zgodnie z prawem Stop Time Med Clinic może powierzyć dane osobowe innych podmiotom przetwarzającym dane na jego zlecenie – między innymi: podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją umów, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania (tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną).

PLIKI „COOKIES”

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Klientów w ramach Serwisu.
 2. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Klienta – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Klienta.
 3. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronie internetowej Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Klienta – Klient jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Klienta).
 4. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Klienta możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Stop Time Med Clinic ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych osobowych, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Na podstawie odrębnych upoważnień osobami upoważnionymi do dostępu do danych osobowych są pracownicy lub współpracownicy Stop Time Med Clinic.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Stop Time Med Clinic, mogącym zaoferować dla Klienta dodatkowe Usługi. Przekazanie tych danych następuje z zachowaniem przepisów o rozporządzeniu i jest poprzedzone wyrażeniem zgody przez Klienta na przekazanie danych i otrzymywanie treści reklamowych.
 3. Wszelkie dane osobowe pobierane od Klientów przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 4. Chęć poprawienia lub zmiany danych osobowych należy każdorazowo zgłosić na adres: kontakt@stoptime-medclinic.pl.
 5. Stop Time Med Clinic jest uprawniony do przechowywania korespondencji e-mail w celu odpowiedzi na pytania, kontaktu z Klientem oraz udoskonalania Serwisu.
 6. Stop Time Med Clinic zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest zawsze dostępny na stronie internetowej stoptime-medclinic.pl.